ဧကရာဇ္

ဓာတ္ပံုဆိုင္

Address :အမွတ္ (၄၂) ဘီ၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-5155048, 09-425265662, 057-27399

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ဗီႏုိင္း၊ စေတာက(အျမန္)

Share This Page