ထူး

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမ်ား

Address :စက္မွုဇုန္မ်က္ႏွာစာတန္း၊ေျမကြက္အမွတ္(၃၁/၃၂)၊၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-449249213, 09-426620144, 09-779876440

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ရာဘာႀကိတ္စက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရသည္။
  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။

Share This Page