ေရႊဇီဝ

ဓာတ္ေျမၾသဇာ

Slogan :

Address :ေမာ္လျမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္ အတြင္း၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-970107576, 09-425274200, 09-30611180

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေျမဆီလႊာအတြင္းပါဝင္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ တိက်ေသခ်ာစြာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ေပးပါသည္။
  • ဓာတ္ေျမၾသဇာအမ်ဳိးမ်ိဳးရသည္။