Add your listing here

Results 11 - 20 of 30

Lucky 7 (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ၿမိဳ႕မေဈး၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-451266445, 09-264771991, 09-771141430

Mobile Star (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမၾကီး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5390345

MPD (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕မ(အေ႐ွ႕)ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-260516345, 09-448041422

Nes [Huawei] (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၀၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-262917165, 09-262917164

ေငြအိမ္စည္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အုတ္ျဖတ္လမ္း၊ (၂၇)လမ္းေထာင့္၊ အုတ္ျဖတ္ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-400462745

OK Mobile (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အေရွ႕၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43118881, 09-428128924

ဝမ္း (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428147157, 09-778812644

Online (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ စာတိုက္႐ံုး အနီး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258600439

PK (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၀၊ (၄)လမ္း၊ ႐ံုးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-974251685, 09-428159669

Present (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမၾကီး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794121223, 09-428110203, 09-966606177