Add your listing here

Results 11 - 20 of 23

Mobile Palace (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444014363, 09-973121177

Mobile World (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444477295, 09-444477298

ျမင့္မိုရ္ႆိဏ္း (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေပ်ာ္ဘြယ္-နတ္ေမာက္လမ္း၊ ေ႐ႊျပည္ရန္လံုရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-790158215, 09-448424446, 09-974864446

SAI (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-796659877, 09-694585786

ေရႊဘုန္း(၁) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဘူတာတိုက္တန္း၊ ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402681881, 09-798775881, 09-790158067, 09-974447586

ေရႊဘုန္း(၂) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဘူတာတိုက္တန္း၊ ေ႐ႊျပည္ရန္ႏိုင္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402681881, 09-798775881, 09-790158067, 09-974447586

The Sun Mobile (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ စည္သူလမ္း ေထာင့္၊ ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-790158099, 09-43141207

Two Brothers (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေ႐ႊျပည္ရန္လံုရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444258161, 09-971626999, 09-797089720

X-Shop (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္(၂)ေဈး၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ မႏၱေလးတန္းရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444024860, 09-795552445

႐ိုးမ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256251737, 09-2173654