Add your listing here

Results 1 - 10 of 123

360 Degree Mobile [1] (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ဘီ-၇၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-777360360, 09-896504754, 09-797360360

360 Degree Mobile [2] (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပမၼတီးရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-787360360

360 Degree Mobile [3] (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ သခင္နက္ေဖလမ္း၊ ဘူတာတိုက္တန္း၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-777360360

360 Degree Mobile [4] (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ေအ-၄၊ ျမစ္ဖ်ားဧရာအေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-444360360

7 Cover (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

သခင္နက္ေဖလမ္း၊ ဆမားတိုက္တန္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-777779118

82ဝမ္း (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ႀကီးေအာင္လမ္း၊ ရန္ႀကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400020983, 09-963977717

99 Mobile (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၀၈၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ယုဇနရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2521002

Ace Mobile (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေဈးႀကီးလမ္း၊ ယုဇနရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-693351448, 09-257855512

All (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၆၊ ဒူဝါလမ္း၊ ဒူကေထာင္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-256025280, 09-790177466

အားသစ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ရတနာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-2402027, 09-772402027