Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဟိန္းထက္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၆၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420778291, 09-973528233

i Village (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၇/၈၀၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-969872972, 09-781819461

Like (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၁၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-252112288, 09-262690050, 09-420688188

မိုးေကာင္း (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

မင္းဘူး(၃)လမ္း၊ ေသာ္ကလမ္း ေထာင့္၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43189435, 09-402997773~5

Merry Mesh Network Integration Co.,Ltd. (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၀၄၂၊ သဇင္(၆)လမ္း၊ ဥတၱရသီရိေဆး႐ံု အနီး၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417611, 067-417633, 09-450032721