Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ေအာင္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၁)၊ အခန္း ၃၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797666674, 09-456123669

ေအာင္ကမ႓ာ (၂) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၁၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420752446, 09-973122027, 09-691146643

ေအာင္သေျပ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

(ရ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄/၁၅၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8628074, 09-252952344

လိႈင္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ယုဇနလမ္း၊ ပုဗၺသီရိေဈး အနီး၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43159688, 09-420743847, 067-500388

ထီးခမ္း (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-265528877, 09-428152423, 09-797666658

ထီးခမ္း (၁) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၁)၊ အခန္း ၀၂၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797666658, 09-797666659, 09-250486180

i Channel (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၃၈/၃၉၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊ ႏွစ္ထပ္႐ံု၊ ရြာေတာ္ရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-790145734, 09-424748885

ေကာင္းျမတ္စည္သူ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

စစ္ေတာင္းလမ္း၊ ကံ့ေကာ္လမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-790221170

ၾကယ္စင္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၁)၊ အခန္း ၀၄၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-973122033, 09-420777798

ေက်ာ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

(ရ)-႐ံု၊ အခန္း ၇၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-421151210, 09-253609464