Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ေအာင္ဘု (ကို) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဦးစံေအးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-971290280, 09-250371044, 09-440080047

ေအာင္တံခြန္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃/၄၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ တဝေရႊဂူႀကီးဘုရား အေရွ႕၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-796855422, 09-790170604

ဆိုက္ဘာဂိုး (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၃၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သီရိရတနာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5350323, 09-771128298

H.T.B (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-796230363

King Mobile (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ တဝေရႊဂူႀကီးဘုရားဆိုင္ခန္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421044315

လိုက္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၂၊ ဂႏၶမာလမ္း၊ သီရိရတနာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43079212, 09-790172941

Power (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-393000561

ဇြဲ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ထန္းတပင္တာေျပးလမ္း၊ ဆိပ္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-790162301, 09-428133433

လပ္ကီး (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃/၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619133, 09-420215922, 09-420103440

ဆန္းသစ္လြင္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ထန္းတပင္တာေျပးလမ္း၊ သီရိရတနာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-974812197