Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

စည္သူ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေရႊဘိုဒန္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422477763, 09-790162837, 09-979399755

ကံထူးစံ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေရႊဘိုဒန္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-792457879, 09-974574633

မာန္ႀကီးေက်ာ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၁၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422471166

ေရႊ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေဈးပိုင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-974958100, 09-974958100

ဒန္႔ဒလြန္ေညာင္နီ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ေဘာလံုးကြင္းလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-45105, 09-788112007

ျမင့္ျမတ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422449459, 09-774449459, 09-250324654, 09-964449459

ေရႊျပည့္စံု (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-45098