Add your listing here

Results 91 - 99 of 99

သစ္ဆန္းသူ (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-780002244

သစ္ဆန္းသူ (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ဘားအံ-လႈိင္းဘဲြ႕လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-788992244

TMT (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

သီတာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791564479

TMT (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ယ်ာဥ္လမ္း၊ ဥယ်ာဥ္(၂)လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791565138, 09-420766758

Top One (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ေမတၱာလမ္း၊ ေမတၱာ(၄)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-770519500

Up To Date (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရဲေဘာ္ေဈး အနီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425284845

ဝတႎသာ (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

အမွတ္ ၆၂၇၊ ခေရလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-8730458

Y.M.T (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

အမွတ္ ၄၅၈၊ ကၽြန္းေရႊဝါ(၂)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-444757760, 09-781759917, 09-760101718

ဇလပ္နီ (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

အမွတ္ ၄၈၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790152411, 09-31317845