Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. (သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၅၄၇၈၊ ပဲခူးလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417678, 09-73034762

Pacific Asia Hight Tech Co.,Ltd. (သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၀၇၊ ပဲခူးလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417118

မိုးညႇင္းဓနကုမၸဏီလီမိတက္ (သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ အိုအက္(စ္)/၃၅၊ စစ္ကိုင္း(၈)လမ္း၊ ဥတၱရသီရိအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417771