Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

အဘလွ (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၉၊ အင္းစိန္ေဈး၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5072504, 09-421166481

ၾကည္ေမ (မ) (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၆၊ အခန္း ၅၊ ေဗာဓိရိပ္သာလမ္း၊ ပိႏၷဲကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-251047793, 09-73099437

မိုးေက်ာ္ (ကို) (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၂)၊ အခန္း ၇၇၊ အင္းစိန္ေဈး၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73021448, 09-5173461

Mrs Perfects (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၈/ဘီ၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ အဆင့္ျမင့္ပန္းၿခံမွတ္တိုင္အနီး အနီး၊ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450011874, 09-253578767

MT (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၉၂၊ (ခ-၈)လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္(က-ခ)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5026754

P.S.A (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ လိႈင္ျမစ္လမ္း၊ ေဈးကုန္း(အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5178902, 09-428197954, 09-43164756, 09-420016832

Robot (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၈၅၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းေဈး အနီး၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450031835, 09-43120193

အႁမႊာညီေနာင္ (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၅၊ အင္းစိန္ေဈး၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5072504, 09-421166481

ေဇႀကီး (ဦး) (အမ်ိဳးသားအဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၆၊ အခန္း ၃၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္(က-ခ)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420705799