Add your listing here

Results 1 - 10 of 78

အၾကင္နာ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ သီရိရတနာေဈး အေနာက္ဘက္၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-794335060

အာယုဒီဃ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၅၆၊ ေဇာတိကလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43063169, 09-976163675

အာယုသုခ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ေညာင္တပင္လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400410444, 071-22308, 071-21622

အာယုသုခ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

၃လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259090976

ေအာင္ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

သာစည္လမ္း၊ အက္ေတာရပ္၊ လယ္တီရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-790166076

ေအာင္ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဖြားဖက္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႔သစ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-402787388

ေအာင္ျမင့္မိုရ္ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

သစၥာလမ္း၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22502, 09-256066511

ေအာင္သီရိ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ေအာင္မဂၤလာ(၁)လမ္း၊ ေအာင္ရိပ္သာလမ္း ေထာင့္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2111197, 071-28139

ေအာင္သုခ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2110725, 09-427052588

ေအာင္ေဇ(၁) (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၊၇၊၈၊ ေက်ာကၠာလမ္း၊ ဗဟိုမီးသတ္တိုက္တန္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2110568, 09-442074379