Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

အႁမႊာ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၅၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သီရိရတနာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-788776065

ေအာ္လန္ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၇၊ ထန္းတပင္တာေျပးလမ္း၊ သီရိရတနာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-790162238, 09-427580542

ကမ႓ာဝင့္သူ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၉၊ ထန္းတပင္တာေျပးလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-799879141, 09-251039441

ဆန္းသစ္လြင္ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ကမ္းနားလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250394929

ဆရာမႀကီး (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ၿမိဳ႕မေဈး၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254208841

ေရႊအင္းဝ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ထန္းတပင္တာေျပးလမ္း၊ ေအာင္သုခရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794430314

ေတာ္ဝင္ထြန္း (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၉၊ ဦးစံေအးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619025, 09-421002866, 01-707147

သက္ေဝ (ကို) (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ဘုရင္႕ေနာင္လမ္း၊ ကမ္းနား၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619065

သုခသီတာ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ဦးစံေအးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619045