Add your listing here

Results 1 - 10 of 24

၉၉၉ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၆၅၅၊ ေဝဇယႏၲာ(၁၄)လမ္း၊ (၆-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73176418, 09-763539446

အားမာန္သစ္ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၆/ဘီ၊ ထူပါ႐ံု(၂၁)လမ္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5408142, 09-250272500

ေအးသိန္း (ဦး) (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

တုိက္ ဘီ/၁၁၊ အခန္း ၀၀၈၊ ရႈခင္းသာျမို႕ပတ္လမ္း၊ ႐ႈခင္းသာအိမ္ရာ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-776394181, 09-447222271

ေအးရတနာ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၅၅၀၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၁၇)လမ္း ေထာင့္၊ ျမရတနာ႐ုပ္ရွင္႐ံု အနီး၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5144618

ဟိန္းထက္ေဇာ္ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

တိုက္ ၁၊ အခန္း ၂/ေအ၊ ပထမထပ္၊ ဇဂၤမလမ္း၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420007035, 09-793956416

ေကာင္းစည္သူ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အေနာ္မာ(၇)လမ္း၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420173840

ေကာင္းစည္သူ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အခန္း ဒီ/၁၀၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73126448, 09-254808957

ေကာင္းစည္သူ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၉/ဘီ၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၁၇)လမ္း ေထာင့္၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43161659

ေခတ္သစ္ဒီဇိုင္း (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၉၄၊ ဇမၺဴသီရိ(၆)လမ္း၊ (၆-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420164452, 09-254866381

ၾကယ္စင္ (ေရႊထည္စက္ေဆာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၈၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၁၇)လမ္း ေထာင့္၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450162240, 09-75999330