Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ၿမိဳ႕မေဈး (ေစ်းမ်ား)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း က၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-420212, 09-49210378

ေရႊၾကာပင္ေဈး (ေစ်းမ်ား)

ဇီဇဝါ(၁)လမ္း၊ ပမၼဝတီ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-253614885

သေျပကုန္းေဈး (ေစ်းမ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၇၀/၇၁၊ သေျပကုန္းေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-414015, 067-432089, 09-420734560

သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေဈး (ေစ်းမ်ား)

သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49217829