Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

Wise Wish Marine Engineering Training Centre (သေဘၤာသား သင္တန္းမ်ား)

အကြက္ E/A၊ အမွတ္ ၅၊ ေဆးဆိုးလမ္း၊ သြားေဆးတကၠသိုလ္ အနီး၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8569541, 09-429246117, 09-773773051

ထရိတ္ဝင္းကုမၸဏီလီမိတက္ (သေဘၤာသား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ (ဆ/က)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8564882, 01-8564992, 01-572375