အိုင္ဒီယာ

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၊ ဘူတာလမ္း၊ ၉-ရပ္ကြက္၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796590282, 09-47130181

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page