ထြန္းေတာက္

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၃၄၊ မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ ၇လမ္း ေထာင့္၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-33146412, 09-450036698

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဂက္(စ္)အိုးႏွင့္ ဂက္(စ္)မီးဖို ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး