ေအးသြင္(ေဒၚ)

စာရင္းစစ္၊ စာရင္းကိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ နန-၁၃(၄၅+၄၆)၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ ၅၉(ဘီ)လမ္း၊ ၁၃၃လမ္း ႏွင့္ ၁၃၄လမ္းၾကား၊ ဇ-ရပ္ကြက္၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402780949

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈ႐ွိျခင္း

Share This Page