ေစတနာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ေအ-၅/၉/၁၀/၁၁/၁၂/၁၃၊ ေဈး အေ႐ွ႔ဘက္အျပင္တန္း၊ေပ်ာ္ဘြယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-789996188, 09-789996199, 09-2228016

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လယ္ယာသံုးေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေဆးေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • ဓာတ္ေျမၾသဇာ
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား