႐ွမ္းကန္

ေလေအးေပးစက္ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၀၊ ၆၄လမ္း၊ ၃၇လမ္း ႏွင့္ ၃၈လမ္း ၾကား၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-257501233, 09-952241233

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေလေအးေပးစက္ႏွင့္အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ကားေလေအးေပးစက္အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္အပိုပစၥည္းမ်ား
  • Cool Store အပိုပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ေရပူေရေအးခ်ိဳးစက္မ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ဝယ္ယူရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ေရခဲေသတၱာျပဳျပင္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • ကားေလေအးေပးစက္