ေဇယ်သိဒိၶ

ဆန္စက္မ်ား

Slogan :

Address :ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊မတၱရာ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-789857075, 09-785079375

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours