195

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :တံငါေတာင္႐ြာ၊မတၱရာ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-970229596, 09-402505013

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အုတ္၊ ထုံး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမိ်ဳး ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား