စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :မင္းစုရပ္၊ေက်ာက္ဆည္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796557322, 09-796387108Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂက္(စ္)မီးဖိုမ်ား၊ အိမ္သံုးစတီး(လ္)ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုသံုးစတီး(လ္)ပစၥည္းမ်ား