တိုင္းၾကည္

ဓာတ္ပံုဆိုင္

Address :

State ::

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Fuji Fruntier 570E & Fuji Fruntier 570R စက္ႀကီးမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အျမန္ဆံုးထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
  • Photo quality Vinylမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္ Vinyl မ်ားကိုလဲအရည္အေသြးျမင့္မားေသာ EW, Mutoh, All Win စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးေနပါၿပီ။
  • ႏိုင္ငံျခားေ႐ႊေသာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး မန္းကႏုတ္ေသာင္း လက္မထုထည္မ်ိဳးစံု၊ ဆိုဒ္မ်ိဳးစံုတို႔ကို လက္လီ/ကားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page