လြင္

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :၈၃လမ္း၊ ၂၃လမ္း ႏွင့္ ၂၄လမ္း ၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-33059786, 09-790340786

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကုန္မာ ၊ တြင္ခုံသုးံပစၥည္း ၊ ေက်ာက္စက္ ၊ ေဖာက္စက္ ၊ ႀကိဳးထိုးစက္ ၊ ေရေဘာ္စက္ ၊ ျမတ္ရိတ္စက္ ၊ ဝရိန္ႀကိဳး ၊ ခ်ိန္းေစာအင္ဂ်င္ ႏွင့္ အပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page