စိုးမိုးေက်ာ္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :၈၆လမ္း၊ (၁၉)လမ္း ႏွင့္ ၂၀လမ္း ၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 02-4032051, 02-4060752, 09-952232051

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ျပည္တြင္းျဖစ္ပန္းလုးံ ၊ ေျမာင္လုးံ ၊ ရွပ္လုးံၾကမ္းျပား ၊ က်င္တြယ္ ၊ ဟင္းဂလန္း ၊ ေဟာ္လို ၊ Hဘင္း ၊ Iဘင္း ၊ ဓားခက္ ၊ လွည္းပတ္သံ၊ ဓားသံ၊ေဆာက္လုပ္ေရးေပါင္ဒါ ၊ ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ သံပစၥည္းမ်ိဳးစုံေရာင္းဝယ္ေရး
  • ဆိုင္ခြဲလုးံဝမရွိပါ။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page