နယူတန္

ေရသန္႔စင္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၇၊ (၂၂)လမ္း၊ ၈၁လမ္း ႏွင့္ ၈၂လမ္း ၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2032013, 02-4068354

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေသာက္ေရသန္႕စက္ရုံမ်ားအတြက္ေရသန္႕စက္အပိုပစၥည္းလိုအပ္ပါသလား။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္႕ေသာက္ေရသန္႕စက္မ်ားတပ္ဆင္လိုပါသလား။
  • အိမ္သုးံ ၊ ရုးံသုးံ ၊ စက္ရုံသုးံေသာက္ေရသန္႕ စက္မ်ားဝယ္ယူတပ္ဆင္လိုပါသလား ။ ေရသန္႕ခဲအတုးံစက္ ၊ အေၾကစက္မ်ား ဝယ္ယူလိုပါသလား ၊ နယူတန္ကိုသာလွမ္းခဲ့ပါ။

Other Business Categories

  • ေရေအးစက္
  • ေရသန္႔စက္
  • ေရပူေရေႏြးစက္