ရတနာေအာင္

စာရင္းကိုင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း

Address :၄လမ္း၊ ခ႐ိုင္ေဘာလံုးကြင္းေျမာက္ဘက္ကပ္လွ်က္၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5302753, 09-401514535

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • LCCI Level 1,2,3 & 4 /ACCA Part 1(F1,F2,F3)/ Excle for Accounting /Account Computerized Accounting (Level 2&3)/ Computer Office Application Course

Other Business Categories

  • ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား
  • စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား

Share This Page