Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဠ (ထီဆိုင္မ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-764802531

မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋ (ထီဆိုင္မ်ား)

ေမတၱာလမ္း၊ ေမတၱာ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791857422

မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋ (ထီဆိုင္မ်ား)

ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္း၊ သံတံတားကားဂိတ္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-49668170

ျမဝတီ (ထီဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-794450323

ေဖာ့လာတာ (ထီဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21775, 09-255938776

Power-9 (ထီဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ဓာတုကလ်ာလမ္း၊ ေရႊျမင္းဝန္ဘုရား အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791611340, 058-51342

ေရႊအိမ္စည္ (ထီဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၉၅၊ အုန္းေတာလမ္း၊ ဒါနလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21564

ေရႊအိမ္ေတာ္ (ထီဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၊ သီရိလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-979395127, 09-5662098

ေရႊျမန္မာ (ထီဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၇၊ ကုန္သည္လမ္း၊ သီရိလမ္းေထာင့္၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္းဘြဲ႔၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425001755, 058-45237

ေရႊျပတိုက္ (ထီဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၉၊ ဘုရားလမ္း၊ အုန္းေတာလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21385, 09-782902274