Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ျမတ္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

ဓိဌာန္ေအာင္ဘုရားလမ္း၊ ဓိဌာန္ေအာင္ဘုရား အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425012341

နန္းဝါေရႊဦး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21266

ေနာ္ယုဇနဝါ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21266, 09-425001585, 09-255958366, 09-775547624

နီလာ (မ) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-794480212, 09-425028513

ေစာထြန္းေတာက္ၾကည္ (ဦး) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-23066, 09-73230934

ေစာေဝထူး (ကို) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21266, 09-428730512

ယုယုဝင္း (မ) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-23015, 09-31178780

႐ူပါဝင္း (ေဒၚ) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790152053