Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

Europa (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၅၆၊ အင္ၾကင္း(၂)လမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250380380

Excellent Crazy English (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အခန္း ၁၁၀၊ (ပ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈးပဲြ႐ံုတန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448548375

Hoshi Der (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အခန္း ၅၇၃/၄၃၊ ဂႏၶမာလမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-784351044, 09-403987996

NELC [Nelson English Language Centre] (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃/ေအ၊ ေမယုလမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-782009390, 09-422294894

ပညာဇုန္ (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၉/၄၁၂၊ ငုဝါလမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-91052128

Teacher Nang (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အခန္း ပ/၁၉၉၊ သေျပကုန္းပဲြ႐ံုတန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-977690507, 09-5029435, 09-421010449

Wifi (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၂၀၊ ခတၱာလမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797701886, 09-43016107