Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

Brilliant (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ င/၅၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-796822799

ျမဝတီ (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ နတ္သွ်င္ေနာင္လမ္း အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790223886, 09-425049275

N2 (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၇၈၊ ဘဝသစ္လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-5662110

ဆရာရဲ (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

ေအာင္နန္း(၁)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-450032995, 09-450032996

Treasure Net (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

သုခလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-697022525, 09-965136417

Unique (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၃၂၊ အင္းေလးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255767535