Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

ခ်စ္သမီး (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အာ႐ွလမ္းမႀကီး၊ နယ္ေျမ(၇)၊ စႏၵကူးရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-961039493

ဒီပီ႐ွာမ(ဦး) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၂၊ ပိေတာက္-႐ံု၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47078135

ဂန္႔ဂန္း (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

ဘီ-၂၄၊၂၆၊ နန္းဖာလံုေဈး။

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-258805818

ေကစပ္(ဦး) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ ကံ႔ေကာ္-႐ံု၊ နန္းဖာလုံေဈး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400019351, 09-973442592

မီနား(မ) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ စီ-၁၂၊၁၄၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400465058

ဆာဂါး(ကို) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၊ ျမတ္ေလး-႐ံု၊ နန္းဖာလုံေဈး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-427078358, 073-40256

ေ႐ႊလွ(ဦး) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ အာစီ-၂၈၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊ အာစီတိုက္တန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

073-40231, 09-43050151

စိုးျမင့္(ဦး) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၃-၄၅၊ သဇင္-႐ံု၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-256155924, 09-256051174

သီရိ(မ) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ အတ္(ဖ္)-၉၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47078869

ယဥ္ယဥ္ေဌး (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ေအ-၅၆၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400456645, 09-33772277