Add your listing here

Results 1 - 10 of 18

ေအေက (အက်ဲ) (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၇/၁၀၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428304162

ဂ်ဴးဂ်ဴး (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8301436, 09-402703757, 09-797700989

ေကာင္းေကာင္း (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၅၀/၅၁/၄၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-785507100, 09-442093100, 09-773927558

ေမသွ်မ္း (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၄၄၊ ပမၼဝတီ(၄)လမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-254938368

ျမသဇင္ (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၁/၄၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-256037386, 09-974309600

နန္းၿမိဳ႕သူ (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၂၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250962144

ေငြအိမ္စည္ (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250800870

ေငြအိမ္စည္ (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(ရ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၂/၅၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250800870, 09-799140952

ေရႊသမီး (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ပ/၅၄၊ သေျပကုန္းပဲြ႐ံုတန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448533567, 09-972758822

သဒၵါျဖဴ (အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၁၅၂၊ (ပ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈးပဲြ႐ံုတန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-5169072