ေရဗကၠာ (လိုက္ကာခန္းဆီးဆိုင္)

ခန္းဆီးလိုက္ကာအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အာရွလမ္း၊ ကေမ႓ာဇဘဏ္ အေရွ႕၊မဝတီ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-792336939, 09-441794799

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကုိရီးယားၾကမ္းခင္း/ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု လက္လီလက္ကား မွာယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
  • ခန္းဆီးလုိက္ကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရသည္။