Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ေအာင္သူဟိန္း (ဖိတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ အယ္(လ္)/၁၃/ဂ်ီ၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေဈးၾကိဳအဝိုင္း အနီး၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-792356779, 057-24109

ေရႊအိမ္စည္ (ဖိတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၅၄၊ အထက္လမ္းၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-455389988, 09-792365887

သုခဇုန္ (ဖိတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၄/အီး၊ အေရွ႕တပ္ေျမလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26001, 057-25676, 09-5321864