Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ဆီြတီး (မဆလာစက္)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၂၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25334, 09-8702871

Sweety (မဆလာစက္)

အမွတ္ ၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25867, 09-966104652

မိဘဂုဏ္ရည္ (မဆလာစက္)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၇၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25465, 09-5323332, 057-25113

ေရႊျမင့္မိုရ္ (မဆလာစက္)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၆၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25988, 057-25075, 057-21928, 057-30424