Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

မ်ဳိးသန္႔ (ကို) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅/၆၊ ေရလဲလမ္း၊ အေ၀းေျပးကား၀င္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30903

အုန္းျမင့္ (ဟာဂ်ီ၊ ဦး) + စန္းၾကည္ (ေဒၚ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250934082

ေရႊ (ဆရာ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၀၊ (ခ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အျပင္တန္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30482, 09-250843980

စစ္တြမ္း (ဦး) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၊ ဘုရားလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30112, 09-49752326

သန္းေအာင္ (ဦး) + ဝင္းတင့္ (ေဒၚ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂/၃၊ (ခ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အျပင္တန္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

သန္းေရႊ (ကို) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁/၂၊ ေရလဲလမ္း၊ အေ၀းေျပးကား၀င္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30883, 09-966120587

ခ်စ္စိန္ (ဦး) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

(က)-႐ံု၊ အခန္း ၁၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49751134

ေမတၱာမြန္ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၇/ဘီ၊ ဘုရားလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30940, 09-428586265, 045-31155