Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

New Sky (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အထက္လမ္းၾကီး၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္ အတြင္း၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24788, 057-22857, 057-24700

ရာမည (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

ပထမထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ Residence Center @ Yarmanya၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-899998128, 09-899998129

အတၱရံ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ မႏၲေလးရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24927, 057-25765, 057-25764

တာဝတႎ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၁၈/ဘီ၊ ေတာင္ဝိုင္းလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္ အနီး၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425347975, 09-255738211, 09-782243893, 09-251653321

ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္း (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္ဘူတာ အနီး၊ လိႈင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27347, 09-8718260, 09-8718261, 09-8718262

ေရႊဇီးကြက္ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၁/၂/၃၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္းလမ္း၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49801748, 09-5322513