Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

ေအာင္သန္းျမင့္ (ဦး) (ဆံသဆိုင္)

(ည)-႐ံု၊ အခန္း ၅၇၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-456112657

ဟိန္းဇာေအာင္ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၁၆၊ သီရိမာလာလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း အနီး၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425342426

မ်ိဳးသန္းထိုက္ (ဆံသဆိုင္)

(ည)-႐ံု၊ အခန္း ၅၈၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-778461829

မ်ိဳးတင့္ (ဦး) (ဆံသဆိုင္)

(ည)-႐ံု၊ အခန္း ၅၆၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-449253261

ေငြမာလာ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၂၁၊ ၾကာျဖူလမ္း၊ ၾကာကန္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425374836, 057-79211

ေငြမာလာ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၅၈၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255953776

ေငြဆည္သာ (ဆံသဆိုင္)

ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ သံလမ္း အနီး၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-979275331

ပိြဳင့္ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၆၉၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79524, 09-425261355, 09-784720236

ဇင္မင္းလတ္ (ဆံသဆိုင္)

(ည)-႐ံု၊ အခန္း ၃၉၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္