Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

ဆဲဗင္းစတား (ဆံသဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၂၀၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250384559

အိုင္လင္း (ဆံသဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-698213100

KT (ဆံသဆိုင္)

ု-(ဘီ/၁)၊ အခန္း ၃၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420709710, 09-767166763

လင္းလင္း (ဆံသဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၄၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428346996

လူခင္ (ဆံသဆိုင္)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေဘာဂသီရိကား၀င္း အနီး၊ တံတားဦးေက်းရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49305329

မဟာ (ဆံသဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၄)၊ အခန္း ၁၀၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-798278387

Romantic (ဆံသဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁/၂၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-691056681

စိတ္ႀကိဳက္ (ဆံသဆိုင္)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၅၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-777968931

စြမ္း (ဆံသဆိုင္)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420767880

သန္႔ႀကီး (ဆံသဆိုင္)

စစ္ေတာင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-771152691