Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဟယ္လို (ဆံသဆိုင္)

(က)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ၿမိဳ႕မေဈးသစ္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31715046

ခန္႔ (ကို) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၃၅၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေဈး၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-35386

ေမာင္ေမာင္သက္ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၄၆၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ရာဇာထြန္း (ဆံသဆိုင္)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၊ ၿမိဳ႕မေဈးသစ္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဇြဲ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၂၄၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး