Add your listing here

Results 21 - 30 of 43

ၿမိတ္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း ေထာင့္၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတား အေရွ႕၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-777610130, 09-422194705

ၿမိတ္ကမ႓ာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ေအးရိပ္ေခ်ာင္လမ္း၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အနီး၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450243236, 09-458539396

ေမတၱာမြန္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၀၊ ပုလဲလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762416, 09-428762416

နန္းသဇင္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ေရႊျပည္တန္လမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အသစ္) အနီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-789275325

ေငြေတာင္တန္း (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ကုန္သည္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761501, 09-41005584

ေငြေတာင္တန္း (တည္းခိုခန္းမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ေရႊေပရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005584, 09-262801867

ပန္းအိမ္မက္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၄၅၈၊ ေပ(၆၀)လမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422225836, 09-773551109

ျပည့္စုံ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၇၃၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္(၁၁)လမ္း ေထာင့္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641638, 09-790189954, 09-773733789

Rainbow (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41075

စကားဝါ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၉၊ စကားဝါလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-429870207