Add your listing here

Results 21 - 30 of 42

မဇၥ်ိမ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးလမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-2599334, 09-257339994, 09-776595997

ျမျမင့္မိုရ္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

သီရိလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-258418824

ျမနႏၵာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ဇ-၅/၃၈၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2204068, 09-5260699

ျမတ္ဆုမြန္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ နယ္ေျမ(၅)၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2926509, 09-783722940

ျမင့္မိုရ္ဦး (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃/၂၃၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ နယ္ေျမ(၃)၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2931008, 09-788265848

ပြင့္သီရိ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2930742

Rose Khin (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၊ ဘူတာလမ္း၊ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-403713848, 09-444408937, 09-765713848

စိမ္းလဲ့ညိဳ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ဇ-၅/၃၆၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ မန္ဆူပလာဇာတိုက္တန္း အေရွ႕၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2202357, 09-787718865, 09-259074907, 09-789843044

ေ႐ႊမန္း (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2203230

ေ႐ႊစံပယ္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၅၊ ၾကာနီလမ္း၊ နတ္စင္လမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2203358, 09-256600014