Add your listing here

Results 1 - 10 of 56

အာကာ (၂) (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-42181, 09-262226241

အာကာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလမ္း၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49100837, 09-49322368, 09-421064650

အာကာ (၁) (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ေအ/၅၃၊ ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-73173611, 09-8650332, 09-73152396, 042-42181

ေအာင္ျပည့္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ၾကံ႕ခိုင္ေရးလမ္း၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ အနီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250084408, 09-250599138

ေအးခ်မ္းမြန္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-263258208, 09-09425037229

BOB (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အုန္းေတာလမ္း၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451229317, 09-250827406, 09-428128619

Chancellor (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈/၉/၁၀၊ ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-42213, 042-42173, 09-252420704

ေခ်ာင္းသာဗီလာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-42376, 09-767500998, 09-799626474

Dream Light (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-42201, 09-5065326

Family Group (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422467544, 09-422494979