Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

Great Mother World (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896802485, 09-2013368, 09-402666969

Sweet Heart (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ႀကံတိုင္းေအာင္လမ္း၊ ဘူးကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-776574900, 09-5167086

႐ိုး႐ိုးေလးနန္းဘြယ္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၅၊ မႏၲေလး-ရန္ကင္းေတာင္လမ္း၊ ႀကံတိုင္းေအာင္လမ္း ေထာင့္၊ ဘူးကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-266320050, 09-403988701

ေအာင္ဆုပန္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ အမွတ္(၆)ရပ္၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

085-40239, 09-2053843

သရဖူ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5050315, 09-43044304