Add your listing here

Results 1 - 10 of 95

အေမ့အိမ္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၇၊ ေအာင္သစၥာလမ္း၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40596

အနားေတာ္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ပထမလမ္း၊ ၁၀နာရီေဈး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40408

အာကာ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁/၂၊ ဒုတိယလမ္း၊ သီရိအဏၰ၀ါခန္းမ အနီး၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40278

ေအာင္ျမင့္ (ဦး) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၀၈၊ ေအာင္သစၥာလမ္း၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422460449, 09-422545631

ေအာင္ျပည့္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40823

ေအာင္ျပည့္ၿဖိဳး (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

(င)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-43001905, 09-250965597

ေအာင္ျပည့္ၿဖိဳး (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

(စ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250123059, 09-783051413, 09-43001905

ေအးေအး (မ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40802

ေဒါင္းညီေနာင္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

(က)-႐ံု၊ အခန္း ၉၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422479141

လွမ်ဳိး (ဦး) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ ဘုရင္႕ေနာင္လမ္း၊ ပထမလမ္း ေထာင့္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40703